Sport is een belangrijk onderdeel van ons opvoedingsproject. Daarom zorgen we ervoor dat sport ruim aan bod komt in onze school. Onze gespecialiseerde leerkracht lichamelijke opvoeding verzorgt voor elke groep 3 uur sport per week. Indien nodig helpt zij/hij mee bij de begeleiding van leerlingen met nood aan specifieke, motorische oefeningen. Daarnaast gaan de kinderen 2 keer per maand zwemmen.

De motorische ontwikkeling is dikwijls van grote invloed bij kinderen met een leerstoornis. Recent onderzoek wijst uit dat bewegen heel wat invloed heeft op de leerprestaties.
Waarom hechten we hier zoveel belang aan?

Fitheid

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het bestaat al eeuwen. Uithouding, kracht, doorzettingsvermogen, lenigheid en coördinatie zorgen voor een gezonde ontwikkeling. Daarnaast is sporten een belangrijk item in de strijd tegen overgewicht.

Motoriek

Heel wat van onze kinderen kampen met motorische problemen. De vaardigheden die ze tijdens de lo-lessen en bewegingsactiviteiten oppikken zorgen ervoor dat ze motorisch sterker staan.

Zelfvertrouwen

Sporten kan het zelfvertrouwen van je kind een duwtje in de rug geven. Kinderen die het op andere vlakken moeilijker hebben kunnen hierin hun energie kwijt. Dikwijls bevordert sporten dit zelfbeeld en geeft hen een gevoel van eigenwaarde, wat op zijn beurt een positieve invloed heeft op het leren.

Sociale vaardigheden

Samen spelen, nieuwe vriendjes leren kennen, een doel proberen te halen, samen iets bereiken… Het aantal sociale vaardigheden dat tijdens deze lessen aan bod komt is enorm.

Fun!

Als laatste en zeker niet het minst belangrijke: plezier! Samen sporten zorg voor voldoening en maakt van het kind een sociaal en gelukkig individu.

sj-visie-sport


FR

Le sport est un élément important de notre projet pédagogique. C’est pourquoi le sport occupe une place centrale dans notre école. Notre enseignant d’éducation physique spécialisé donne à chaque groupe 3 heures par semaine. Si nécessaire, il/elle aide les élèves avec des exercices moteurs spécifiques. De plus, les enfants font de la natation deux fois par mois.

Le développement moteur a souvent une grande influence chez les enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Des recherches récentes montrent qu’être en mouvement a une grande influence sur les performances d’apprentissages. Pourquoi y attachons-nous autant d’importance ?

LA FORME PHYSIQUE

Un esprit sain dans un corps saint, cette idée existe depuis longtemps. L’endurance, la force, la persévérance, la flexibilité et la coordination assurent un développement sain. De plus, le sport est important pour lutter contre l’obésité.

LA MOTRICITÉ

Beaucoup de nos enfants ont des problèmes moteurs. Les compétences grâce aux cours d’éducation physique et pendant des activités physiques garantissent une amélioration de leur motricité.

LA CONFIANCE EN SOI

Le sport peut renforcer la confiance en soi de votre enfant. Les enfants qui ont des difficultés dans d’autres domaines peuvent se défouler. Le sport favorise souvent cette image de soi et leur donne un respect de soi, ce qui a une influence positive sur l’apprentissage.

LES COMPÉTENCES EN SOI

Jouer ensemble, se faire de nouveaux amis, essayer d’atteindre un objectif, réaliser quelque chose ensemble… Les nombre de compétences sociales abordées pendant ces cours est énorme.

FUN !

Finalement, ce qui est très important : le plaisir ! Faire du sport donne satisfaction et fait de l’enfant un individu social et heureux.