Toekomstperspectieven na Buitengewoon Onderwijs Type Basisaanbod.

Een groot deel van onze leerlingen is na de lagere school in staat om naar het gewoon onderwijs over te schakelen. Zij starten meestal in het secundair onderwijs in de B-stroom en groeien verder door naar het gewone beroepsonderwijs (BSO).

Leerlingen waarvan wij merken dat ze op het eind van hun traject in de Sint-Jozefschool nog steeds meer nood hebben aan kleine groepjes en veel extra begeleiding vinden hun weg in het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSo).

Beide onderwijsvormen bereiden voor op een gewone tewerkstelling. In het gewone beroepsonderwijs is er meer aandacht voor theoretische vakken zoals technologie, taal en rekenen. In het buitengewoon secundair onderwijs komen deze zaken eerder praktijkgericht aan bod.

Een zeer klein aantal probeert technisch (TSO) kunstonderwijs (KSO) of algemeen vormend secundair onderwijs (ASO). Dit gebeurt echter uitzonderlijk.

In de keuze van het geschikte vervolgonderwijs worden de ouders geadviseerd door de school en het CLB. De school begeleidt de kinderen en de ouders zo goed mogelijk. Een “schoolverlatersproject”, het bezoek aan verschillende “doe-beurzen” en het bezoek van secundaire scholen zorgen er voor dat onze kinderen en hun ouders zo goed mogelijk op de hoogte raken van het aanbod in onze regio.

Indien we tijdens de schoolloopbaan van het kind zouden merken dat de overstap naar een ander type van onderwijs nodig is, wordt een traject opgestart met CLB en ouders om zo goed mogelijk in te spelen op de noden van het kind.

Toekomstperspectieven van de Sint-Jozefschool.

Er zijn plannen om de Sint-Jozefschool te huisvesten op een nieuwe locatie. Momenteel wordt er druk gewerkt om de verbouwingen in onze nieuwe vestigingsplaats te realiseren. De vermoedelijke verhuisdatum is voorzien voor september 2024. Op dat ogenblik zouden alle kindjes en leerkrachten dus verhuizen naar de Itterbeeksebaan in Anderlecht. Wordt vervolgd…


sj-visie-toekomst


FR

PERSPECTIVES D’AVENIR APRÈS L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE TYPE « BASISAANBOD » (TYPE 1 ET 8).

Après l’école primaire spécialisée, la plupart de nos élèves sont capables de passer à l’enseignement ordinaire. Ils commencent généralement dans l’enseignement secondaire « B-stroom » (premier degré) et progressent ensuite vers l’enseignement professionnel (BSO/AF).

Les élèves qui, à la fin de leur parcours à notre école, ont encore besoin de groupes plus petits et d’un accompagnement supplémentaire, sont orientés vers l’Enseignement Secondaire Spécialisée (BuSo).

Les deux types d’enseignement préparent l’élève pour ensuite trouver un emploi. Dans l’enseignement professionnel, l’accent est mis sur les matières théoriques comme la technologie, les langues et les mathématiques. Dans l’enseignement spécialisée, ces questions sont traitées de manière plus pratique. Quelques élèves s’orientent vers l’enseignement technique (TSO/D/D-A), artistique (KSO/D/D-A) ou même l’enseignement général (ASO/D). Ces sont des situations exceptionnelles.

Pour le pas vers l’enseignement secondaire, l’école et le CLB (centre psycho-médico-sociaux) conseillent les parents. L’école guide les enfants et les parents de son mieux. Un « projet fin d’études », des visites à différentes « salons d’orientation » et des visites d’écoles secondaires permettent à nos enfants et à leurs parents d’être parfaitement au courant des possibilités dans notre région.

Si au cours de la scolarité de l’enfant, nous constatons qu’il est nécessaire de passer à un autre type d’enseignement, un trajet est mise en place avec le CLB (centre psycho-médico-sociaux) et les parents dans le but de répondre au mieux au besoins de l’enfant.

SINT-JOZEFSCHOOL : LES PERSECTIVES D’AVENIR.

Il y a des plans pour transférer « Sint-Jozefschool » dans un autre site. En ce moment, on travaille dur pour réaliser les travaux de transformation sur notre nouveau site.

La date probable du déménagement est prévue pour septembre. 2025 A cette date, tous les enfants et les enseignants déménageront donc à Itterbeeksebaan à Anderlecht. A suivre...